• Mevzuat

   

  KANUNLAR

  2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanun
  2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
  4483 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
  2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
  3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
  4483 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
  5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunu
  5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun
  5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun
  5682 sayılı Pasaport Kanunu
  5806 sayılı Af Kanunu
  4584 sayılı Af Kanunu
  6245 sayılı Harcırah Kanunu
  7201 sayılı Tebligat Kanunu
  1111 sayılı Askerlik Kanunu
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

  Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843)

   

   

  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

  190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
  124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında
  78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında
  631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

   

  YÖNETMELİKLER

   ÇANKIRI KARATEKIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLISANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

   Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
  Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

  Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

  Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

  Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması Bilimsel Denetim Yönetmeliği

  Doçentlik Sınav Yönetmeliği

  Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK

  YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

   

   

  BAKANLAR KURULU KARARLARI

  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

   

  YÖNERGELER

  Fen Fakültesi Staj Yönergesi


  USUL VE ESASLAR

  Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar


  DİĞER

  Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Yükseltilme Ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Kriterleri 
  Öğretim Üyeliğine Atama Kriterleri Puanlama Tabloları ve Değerlendirme Formu